KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

do realizowanych w Prime Staff Services Limited Sp. z o.o. procesów rekrutacyjnych (praca)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prime Staff Services Limited Sp. z o.o.

Z Administratorem danych można się skontaktować:

 • listownie na adres: 09-402 Płock ul. Jachowicza 10 lok. 1
 • przez e-mail: rodo@primesteff.eu

 

 1. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: 09-402 Płock ul. Jachowicza 10/1
 • przez e-mail: rodo@primestaff.eu
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w Prime Staff Services Limited Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (umowa o pracę, umowa zlecenie) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
 • Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach.
 • Uzasadniony interes Prime Staff Services Limited Sp z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prime Staff Services Limited Sp z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do Prime Staff Services Limited Sp z o.o.
 • inne współpracujące podmioty – w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na przekazanie danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.
 2. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres 09-402 Płock ul. Jachowicza 10 lok. 1
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Prime Staff Services Limited Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Prime Staff Services Limited Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże Prime Staff Services Limited Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Prime Staff Services Limited Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres: 09-402 Płock ul. Jachowicza 10 lok. 1

 

 1. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
 2. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w Prime Staff Services Limited Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.